Reisvoorwaarden ITALIA SU MISURA cultuurreizen en droomvilla’s.

> download reisvoorwaarden
print reisvoorwaarden

Artikel 1 – Toepassing voorwaarden

1.1.      Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op 1.cultuurreizen, 2. reisarrangementen ook wel op-maat reizen genoemd, 3. verhuur van de accommodaties, welke zijn georganiseerd of waarin is bemiddeld door  ITALIA SU MISURA (verder te noemen: ISM) gevestigd te Gilze, ingeschreven in het handelsregister onder nummer KVK. Nr. 53987357.

 

Artikel 2 - Totstandkoming reisovereenkomst

2.1.      De reisovereenkomst tussen ISM en een opdrachtgever, ook wel genoemd reiziger, komt tot stand op het moment dat ISM naar aanleiding van een schriftelijke of mondelinge opdracht, aan de opdrachtgever per mail een schriftelijke nota te beschouwen als opdrachtbevestiging van de boeking c.q. opdracht afgeeft. Op het moment dat opdrachtgever de opdracht bevestigt door het voldoen van in de nota/bevestiging vastgestelde eerste deel van de betaling, verplicht hij zich bindend de betaling van de gehele reissom binnen de gestelde termijn(en) te voldoen en de inhoud van de nota als opdracht te bevestigen.

2.2.      De inhoud van de reisovereenkomst wordt bepaald door het door ISM gepubliceerde cultuurreisprogramma  of het, op verzoek van en met instemming van de opdrachtgever gemaakte, op-maat programma - één en ander aan te duiden als: het reisprogamma.  In geval de overeenkomst de verhuur van een accomodatie betreft, geldt de overeenkomst voor de in de nota/bevestiging genoemde accommodatie en voor de duur van de in de nota/bevestiging genoemde periode. Niet in de nota genoemde aanvullende diensten dienen ter plekke te worden voldaan bij de eigenaar of vertegenwoordiger van de accommodatie(s).

 

Artikel 3 - Betaling

3.1.      Betaling van de reissom dient te geschieden binnen de termijnen welke op de nota/bevestiging staan vermeld. Bij in gebreke blijven van betaling binnen de gestelde termijnen, zijn de volgende betalingen verschuldigd en volgen dienovereenkomstig de volgende acties:

-bij in gebreke blijven van de eerste betaling zals in de nota/bevestiging staat vermeld, behoudt ISM zich het recht voor de gehele op-maat-reis dan wel verhuur van de accommodatie te annuleren.

-bij ingebreke blijven van betaling van de tweede termijn (en of derde termijn) zoals overeengekomen in de nota/bevestiging, behorende bij de verhuur van een accommodatie, behoudt ISM zich het recht voor huur van de accommodatie te annuleren waarbij de eerste betaling niet gerestitueerd kan worden. Daarnaast is de opdrachtgever betaling van het resterende deel van de reissom verschuldigd, de hoogte van de niet restitueerbare som afhankelijk van het moment van annuleren. Hier zijn de artikelen 7 en 11 van toepassing.

3.2.      Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt ISM zich het recht voor de geboekte reis dan wel de uitvoer van een op-maat-reis, dan wel de huur van een accommodatie te annuleren, waarbij annuleringskosten zullen worden berekend. De artikelen  7 en 11 zijn hierbij van toepassing.

 

Artikel 4 - Reissom, reisduur en reisprogramma

4.1.      De gepubliceerde reissom geldt per persoon daar waar het een begeleide cultuurreis en per reis daar waar het een op-maat reis betreft. Daar waar het de losse verhuur van accommodaties betreft, is de reissom overeenkomstig de huursom zoals vermeldt in de omschrijving in het aanbod of zoals vermeld op de website van ISM. Één en ander per accommodatie of per kamer, per persoon of per reisgezelschap en voor de duur van de periode zoals overeengekomen in de nota/bevestiging. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen welke in het reisprogramma of nota/bevestiging staan vermeld.

4.2.      De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze aan ISM bekend waren op de dag van het online publiceren van het reisprogramma. ISM behoudt zich het recht voor ingeval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen, tot wijziging van de reissom. Indien deze wijziging een verhoging van de reissom met meer dan 15% inhoudt, dan heeft de opdrachtgever het recht de reis te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(men). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door ISM mededeling aan de opdrachtgever is gedaan van de prijsverhoging.

4.3.      Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend. De verhuurperiode van de accommodatie waarin ISM bemiddelt, is  overeenkomstig de aanvraag van de opdrachtgever vastgelegd in de nota/opdrachtbevestiging.

4.4.      Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden ISM niet.
Voor zover de reisovereenkomst een accommodatie betreft, kan ISM niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleine wijzigingen, zoals bv. verandering van inrichting en of faciliteiten voor zover dit het karakter en de beloofde verwachtingen niet wezenlijk veranderen. Gebreken of defecten ontstaan vlak voor of tijdens het verblijf dienen zo spoedig mogelijk en naar redelijk vermogen onder ter plaatse geldende mogelijkheden, door eigenaar/verantwoordelijke van de accommodatie te worden verholpen, e.e.a. in redelijk overleg met de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Documenten, reisdocumenten en vouchers

5.1.      De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig, algemeen als reisdocument geaccepteerd document, te weten een paspoort  of identiteitskaart. In geval een huurauto onderdeel van de overeenkomst is, dient de opdrachtgever over een geldig rijbewijs en toepasselijk voor het type transport, te bezitten. Tevens dient de opdrachtgever niet jonger dan 25 jaar of ouder dan 65 jaar te zijn bij aanvang van de verhuur, tenzij vooraf anders is overeengekomen en geregeld volgens de geldende normen van het verhuurbedrijf.

5.2.      Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis of ongeldigheid van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening en/of  voor rekening van de opdrachtgever. Op restitutie van de reissom, in geval van een ongeldig of verlopen reisdocument, kan  door opdrachtgever geen aanspraak gemaakt worden.

5.3       ISM verplicht zich uiterlijk 1 week voor vertrek van opdrachtgever naar een door ISM bemiddelde accommodatie of in geval een door ISM georganiseerde op-maat-reis, per email de opdrachtgever een voucher toe te sturen. Opdrachtgever is verplicht deze voucher(s) te overleggen bij aankomst in de accommodatie. Zonder deze voucher heeft de eigenaar/vertegenwoordiger van de accommodatie het recht de opdrachtgever de toegang tot de accommodatie te weigeren.  Daarnaast wordt de opdrachtgever geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van tevoren door ISM toegestuurde informatie betreffende de accommodatie die daarmee door ISM is beoordeeld als noodzakelijke voorkennis.

 

Artikel 6 - Reisbescheiden

6.1.     De benodigde reisbescheiden zullen als regel ten laatste één week voor de vertrekdatum in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld, mits de volledige reissom door ISM is ontvangen en tenzij anders is overeengekomen. ISM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven of ter beschikking gesteld. Vouchers en routebeschrijvingen zullen in geval het de verhuur van een accomodatie betreft, uiterlijk 3 weken voor vertrek per mail verstuurd worden aan de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

6.2.      Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van reisbescheiden (vliegtickets etc.) zijn voor rekening en verantwoording van de reiziger.

6.3.      Opdrachtgever wordt verondersteld zich afdoende te hebben verzekerd tegen elke vorm van ongeval, ongemak of calamiteit. Er wordt vanuit gegaan dat de door de opdrachtgever afgesloten verzekeringen elk mogelijke financlële schade eventueel ontstaan of opgelopen tijdens een door ISM georganiseerde cultuurreis, op-maat reis of verblijf in een door ISM bemiddelde accommodatie, geheel dekken. ISM erkent in deze geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 9 lid 4 is mede van toepassing.

 

Artikel 7 - Wijziging en annulering door opdrachtgever

7.1.      Tot zeven dagen voor vertrek kan de opdrachtgever wijzigingen verzoeken in de reisovereenkomst betreffende een cultuurreis, waaronder begrepen vervanging van een aangemelde reiziger.  ISM zal genoemde wijzigingen voor zover mogelijk aanbrengen onder gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van administratieve kosten welke op de wijziging van toepassing zijn met een minimum van € 25,-- per wijziging, opgehoogd met de tarieven verschuldigd voor het doorvoeren van wijzigingen bij derden zoals vliegmaatschappijen, huiseigenaren, hotels ed. Daarnaast zullen aanvullende kosten zoals verandering van type kamer ten koste komen van de opdrachtgever en voor zover binnen de mogelijkheden van betreffende hotels en accommodaties liggen.

7.2.      Indien een reisovereenkomst betreffende een cultuurreis wordt geannuleerd door de opdrachtgever zijn voor iedere reiziger, naast de gefactureerde administratiekosten, de volgende bedragen verschuldigd:
€ 250,-- per persoon tot 29 dagen voor vertrek
€ 550,-- per persoon vanaf 28  tot 14 dagen voor vertrek
100% van de reissom vanaf 14 dagen voor vertrek tenzij vooraf, bij opmaken van de nota/bevestiging anders is aangegeven daarmee gevolggevend aan de afwijkende regulering betreffende annulering van de desbetreffende accommodatie.

7.3.        Een annulering dient schriftelijk te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door ITALIA SU MISURA.

7.4       Indien een reisovereenkomst betreffende een op-maat reis of de huur van een accommodatie wordt geannuleerd door opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht middels de betaling van het eerste, in de nota/oprdachtbevestiging vastegelegde deel van de reissom, is ISM gerechtigd dit eerste deel van de reissom in te houden. Aangezien de betaling van een deel van de reissom door opdrachtgever, in algemene zin en in het bijzonder door ISM wordt beschouwd als bevestiging van deze opdracht en het aangaan van een bindende verplicht van de opdrachtgever om de vastgestelde reissom binnen de termijnen te voldoen, is ISM genoodzaakt bij annullering minder dan 6 weken plus 1 dag voor vertrek, de opdrachtgever de gehele reissom in rekening te brengen. Slechts in geval ISM of de eigenaar van de in de reisovereenkomst genoemde accommodatie voor de verhuur van deze accommodatie en gedurende de gehele periode zoals vastgelegd in de nota/bevestiging, een nieuwe opdrachtgever binnen korte termijn weet te vinden, is in overleg en afhankelijk van de aard en duur van de vervangende opdracht, gedeeltelijk of gehele restitutie mogelijk met aftrek van gemaakte kosten door ISM en de eigenaar van de accommodatie.

 

Artikel 8 - Wijzigingen en annulering cultuurrreizen door ISM.

8.1.     ISM behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, wat onder meer kan betreffen de wijziging van de vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van het zelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.

8.2.      ISM behoudt zich het recht voor de accommodatie van een cultuurreis te wijzigen met dien verstande dat aan de reiziger, zonder verhoging van de reissom, een minimaal gelijkwaardige accommodatie wordt aangeboden.

8.3.      ISM behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien wegens onvoldoende deelname, het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt zoals is gepubliceerd in het reisprogramma dan wel op de website van ISM staat vermeld. Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 14 dagen voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door ISM aan de opdrachtgever gerestitueerd.

8.4.      Indien een onderdeel van een reisprogramma van hetzij een cultuurreis, hetzij een op-maat reis, door overmacht, waaronder begrepen o.a. staking, weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen etc., niet op de gepubliceerde datum kan worden uitgevoerd, heeft ISM het recht een vervangend arrangement / reisprogramma-onderdeel aan te bieden, waarvan de uitvoering niet later dan twee dagen na de oorspronkelijk geplande datum zal geschieden. Indien de opdrachtgever dit vervangend arrangement niet accepteert zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 van toepassing zijn.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid van ISM

9.1.      Indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd, is ISM voor de daardoor opgekomen schade aansprakelijk, zulks met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

9.2.      De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.

9.3.      ISM is niet aansprakelijk voor de in het eerste lid bedoelde schade, voor zover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.4.      De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de opdrachtgever respectievelijk de reiziger, mocht lijden in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep, is uitgesloten.

9.5       De aansprakelijkheid voor vermogensschade ( financieel nadeel) eventueel opgedaan ten tijde van een door ISM georganiseerde cultuurreis dan wel een op-maat reis, danwel ten tijde van verblijf in een door ISM bemiddelde accommodatie, is uitgesloten.

9.6       De aansprakelijkheid voor schade, onkosten of anderzins nadelige gevolgen voor de eigenaar van verblijf in een door ISM bemiddelde accommodatie, toegedaan aan of veroorzaakt door opdrachtgever/reiziger, is uitgesloten.

 

Artikel 10 - Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

10.1.      De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van ISM ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het cultuurreisprogramma en de aanwijzingen van de reisleiding. Daarnaast dient iedere reiziger zich correct te gedragen in een door hem gehuurde accommodatie zodanig dat er geen ernstige schade door zijn toedoen wordt aangebracht aan inboedel en onroerende zaken van de accommodatie. In geval er door eigenaar, verhuurder van de accommodatie een borgsom gesteld is, zullen kosten om door de reiziger gemaakte schade te herstellen dan wel beschadigde inboedel te vervangen, in mindering worden gebracht op de borg en indien deze bedragen deze overschrijden, dient de opdrachtgever/reiziger de resterende som, voor vertrek ter plaatste aan de eigenaar of vertegenwoordiger te  voldoen.

10.2.      De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door ISM, c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

10.3     De opdrachtgever die een accommodatie door bemiddeling van ISM huurt, is verplicht zich zodanog te gedragen dat geen hinder of overlast ontstaat. De eigenaar of verantwoordelijk van een accommodatie, door reiziger/opdrachtgever via bemiddeling door ISM gehuurd, kan in geval de reiziger nalaat zich tijdens zijn verblijf aldaar op behoorlijke en algemeen beschaafde wijze te gedragen, is gerechtigd de reiziger te vragen de accommmodatie onmiddelijk te verlaten en compensatie voor elke mogelijke schade veroorzaakt door opdrachtgever op te eisen. De opdrachtgever verliest hierdoor elk recht op compensatie van de voldane riessom of vergoeding van kosten ontstaan na verwijdering van de accommodatie.

10.4     Reizigers die een lichamelijke beperking hebben zodanig dat zij op voorhand kunnen veronderstelling niet deel te kunnen nemen aan het gehele reisprogramma of onderdelen daarvan, dienen dit ruim voor vertrek en bij voorkeur al bij aanmelding, bij ISM kenbaar te maken. In geval ISM hier niet voor vertrek van op de hoogte is gebracht, kan geen bezwaar gemaakt worden op onderdelen van het programma of vervangend programma verlangd worden.  Eeventuele kosten die door reiziger gemaakt worden ter vervanging van programma onderdelen, buiten het reguliere programma om, komen voor rekening van de reiziger.

10.5     De opdrachtgever die, na melding vooraf aan ISM met vermelding van aard en grootte, een huisdier mee neemt naar een of meerdere door ISM bemiddelde accommodaties, dient vooraf toestemming van de eigenaar bij monde van ISM te hebben. Daarnaast dient de opdrachtgever te zorgen dat de gedragingen van het huisdier de grenzen van welgevoegdheid niet overschreiden. De huisdier dient geen schade te veroorzaken of andere gasten te hinderen. Indien last of schade door het huisdier wordt veroorzaakt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de volledige kosten voor herstel of vervanging van goederen of structuur van de accommodatie en te vergoeden voor vertrek.

10.6     De opdrachtgever of een andere aanwezige volwassene dient ten alle tijde tijdens verblijf in een door ISM bemiddelde accommdatie(s) toezicht te houden op kinderen in het reisgezelschap. In geval van aanwezigheid van een zwembad, dient gebruik van het zwembad niet anders dan onder toezicht plaats te vinden.

10.6     De opdrachtgever dient met niet meer personen te verblijven in een door ISM bemiddelde accommodatie dan van te voren door opdrachtgever is opgegeven. Daarenboven mag het maximale aantal toegestane bewoners van een door ISM bemiddelde accommodatie niet overschreden worden. In geval de opdrachtgever bezoek anders dan de opgegeven reisgezelschap ontvangt in de accommodatie, is de opdrachtgever aannpsrakelijk en financieel verantwoordelijk voor de gedragingen van het bezoek en eventuele schade veroorzaakt door dit bezoek.

10.7     Kamperen op het terrein van een door ISM bemiddelde accommdatie is in geen enkel geval toegestaan.

Artikel 11 - Rente- en incassokosten

11.1       De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens ISM heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,—.

 

Artikel 12 – Klachten

12.1     De beschrijving van reisprogramma’s en de beschrijving van accommodaties en voorzieningen worden ter goede trouw door ISM opgesteld en op basis van door accommodaties en andere dienstverleners aangeboden informatie en fotomateriaal. ISM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor veranderingen die door de eigenaar zijn doorgevoerd zonder ISM hiervan op de hoogte te hebben gesteld. Gesteld dat de opdrachtgever klachten heeft over de accommodatie, dient hij direct bij aankomst de eigenaar/ vertegenwoordiger én ISM hiervan op de hoogte te stellen en deze klacht binnen 24 uur schriftelijk te bevestigen.

12.2     Bij het niet navolgen van deze richtlijnen met betrekking tot de meldingsplicht worden klachten niet geaccepteerd. ISM behoud zich het recht voor de eigenaar/ verantwoordelijke ter plaatse zich te laten vergewissen van de aard en redelijkheid van de klacht,  zonodig door inspectie van de accommodatie terwijl de opdrachtgever aanwezig is.  Indien nodig, houdt ISM zich het recht voor de opdrachtgever in een andere accommodatie onder te brengen die van gelijke of betere kwaliteit is, een en ander binnen redelijke grenzen en naar gelang de bestaande mogelijkheden ter plaatse. Mocht de prijs van de alternatieve accommodatie lager zijn dan de geboekte, dan verplicht ISM zich het verschil restitueren. Is de waarde van de alternatieve accommodatie hoger dan die van het geboekte, dan is het verschil voor rekening van ISM. In geval de opdrachtgever het gebodene alternatief afwijst en verkiest ondanks en in weerwil de eerder geformuleerde klacht, zijn verblijf in de accommodatie voort te zetten, dan vervalt het recht op compensatie en restitutie.

12.3     Indien er geen alternatieve accommodatie beschikbaar is waar de opdrachtgever kan verblijven, zal ISM het gehele huurbedrag van de desbetreffende accommmodatie restitueren. In geen enkel geval zal ISM hotelkosten of door de opdrachtgever zelf geregelde accommodatie vergoeden. In geval de opdrachtgever de accomodatie heeft verlaten alvorens de eigenaar/vertegenwoordiger de gelegenheid heeft gehad zich te vergewissen van de aard en redelijkheid van de klacht, verliest de opdrachtgever zijn of haar recht op compensatie of restitutie. Ook indien de opdrachtgever een klacht indient terwijl hij of zij niet langer in de accommodatie verblijft, verliest opdrachtgever het recht op compensatie. ISM noch de eigenaar accepteren klachten met betrekking tot weersomstandigheden, beten of de aanwezigheid van insecten, gebrek aan water of elektriciteit, weg- , bouw- of andere werkzaamheden in de directe omgeving van de accommodatie voor zover deze afhankelijk zijn en uitgevoerd worden door van overheidswege geleide organisaties.